Τεχνικός ασφαλείας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν (1) εργαζόμενο και πάνω υποχρεούνται στην πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας. Επιπροσθέτως οι επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα (50) εργαζόμενους και πάνω, εκτός από την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας υποχρεούνται και στην πρόσληψη ιατρού εργασίας.

Πιο αναλυτικά τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας συνοψίζονται ως εξής :

  1. Να προτείνει τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
  2. Να επιβλέπει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων της επιχείρησης
  3. Να εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας
  4. Να εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.
  5. Να καταγράφει τυχόν εργατικά ατυχήματα
  6. Να προτείνει τον σωστό τρόπο εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
  7. Να επιβλέπει τον χώρο εργασίας και να προτείνει βελτιώσεις αυτού

Για την τήρηση των παραπάνω ο Τεχνικός Ασφαλείας διατηρεί ειδικό βιβλίο το οποίο είναι θεωρημένο από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) και χρησιμεύει για να κάνει ο τεχνικός ασφαλείας γραπτές υποδείξεις για τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνει στην επιχείρηση. Ο εργοδότης τέλος έχει την υποχρέωση να συνυπογράφει μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας τις υποδείξεις που γράφει στο βιβλίο ο τεχνικός ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

 

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στη σελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

ypekp