Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) είναι υποχρεωτική με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Είναι υποχρέωση του εργοδότη εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας να μεριμνήσει και για τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του. Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

  1. Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
  2. Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
  3. Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Πιο αναλυτικά η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  2. Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
  3. Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι

1ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Από εξειδικευμένο προσωπικό γίνεται αυτοψία στο χώρο εργασίας της επιχείρησης με σκοπό να γίνει κατανοητός ο τρόπος που εργάζονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο εργασιών τους και γενικά πώς είναι οι χώροι της επιχείρησης

2ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
Σε αυτό το στάδιο γίνεται καταγραφή όλων εκείνων των κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν ή ήδη υπάρχουν και μπορούν να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα. Αυτοί μπορούν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες όπως:

  1. κακή κατάσταση μηχανημάτων
  2. κακός τρόπος εργασίας των εργαζομένων
  3. έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας κ.λπ.

3ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι
Σε αυτό το στάδιο αφού έχει γίνει καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να αφορούν τους εργαζόμενους, τον εξοπλισμό, το περιβάλλον εργασίας αλλά και την διοίκηση της επιχείρησης.