Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90 ένα μηχάνημα έργου χρειάζεται άδεια χειριστή όταν είναι πάνω από 17 ΗΡ για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα μηχανήματα έργων και πάνω από 15 ΗΡ για ηλεκτροκίνητα μηχανήματα έργων.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου. Πιο συγκεκριμένα η έκδοση μιας άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου απαιτεί:

 1. Διεκπεραίωση εγγράφων στην Περιφέρεια
 2. Εγγραφή του υποψήφιου χειριστή στο οικείο σωματείο χειριστών μηχανημάτων έργου
 3. Εκπαίδευση του υποψήφιου χειριστή στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος (όπου αυτό απαιτείται)

Επιπροσθέτως σε περιπτώσεις που δεν έχετε επιβλέπων αναλαμβάνουμε την επίβλεψη του υποψήφιου χειριστή.

Παρακάτω παραθέτουμε τις ομάδες των πετρελαιοκίνητων μηχανημάτων έργου όπως αυτές δηλώνονται σε μια άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου:

Α’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι εκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων (πλην της τσάπας) οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (πλην ηλεκτροκίνητων)
 2. Οι βυθοκόροι παντός τύπου
 3. Οι πασαλοπήχτες παντός τύπου

Β’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων
 2. Τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα ΤΣΙ-ΣΙΜΠΙ

Γ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι γερανοί μεταθετοί και σταθεροί παντός τύπου οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων)
 2. Τα γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου
 3. Τα γερανοφόρα οχήματα ( παπαγάλοι ) με κρίωμα ( βέλος ) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων
 4. Οι αντλίες ( πρέσσες ) εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος και άλλων υλικών
 5. Τα καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρούμενων εργασιών
 6. Τα τρυπανοφόρα οχήματα – μηχανήματα εμφυτεύσεως και στηρίξεως στήλων ΔΕΗ , ΟΤΕ κ.λ.π.

Δ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα μηχανήματα διανοίξεως στοών – γαλαριών ( αρουραίο ) τύπου ΤΣΑΜΠΟ , ΑΛΠΙΝΕ και λοιπών τύπων
 2. Τα μηχανήματα εκσκαφής και φορτώσεως στα υπόγεια έργα μεταλλείων , ιπποδυνάμεως άνω των ( 200 ) ίππων παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας

Ε’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι μπολτόζες: προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας
 2. Οι τορναντόζες παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας
 3. Οι φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου
 4. Οι αποξέστες γαιών ΣΚΡΕ’Ι’ΠΕΡ, ΤΟΡΝΕ – ΜΠΟΥΛ και λοιπών τύπων

ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα βαρέα οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς και σειραδοποίησησης γαιωδών υλικών κ.λ.π. τύπων : CATERPILLAR, BOTTOM – DUMP, GOAL – HAULERS, EARTH – WAGON και λοιπών τύπων .
 2. Τα βαρέα οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς και εναποθέσεως πετρίνων όγκων και άλλων γαιωδών υλικών , τύπου TEREX, CATERPILLAR, PERLIE, ΓΙΟΥΓΚΛΙΣ κ.λ.π.

Ζ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα ΓΚΡΕ’Ι’ΝΤΕΡ: Διαμορφωτές γαιών, οδών και διανοίξεων χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου
 2. Οι φρέζες: Μηχανήματα εκσκαφής και αποξέσεως παλαιάς ασφάλτου .
 3. Τα ΦΙΝΙΣΤΕΡ: Μηχανήματα ασφαλτοστρώσεως
 4. Τα μηχανήματα πλάγιας εκσκαφής και διαμορφώσεως πρανών τύπου ROTEX και λοιπών τύπων

Η’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα γεωτρύπανα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτά σε ξηρά ή σε θάλασσα

Θ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι οδοστρωτήρες παντός τύπου
 2. Τα στατικά και δονητικά μηχανήματα συμπυκνώσεως εδαφών
 3. Οι ανακυκλωτές παλαιάς και νέας ασφάλτου
 4. Οι προθερμαντήρες θερμάνσεως παλαιάς ασφάλτου
 5. Οι ασφαλτοκόπτες: Μηχανήματα κοπής παλαιάς ασφάλτου πεζοδρομίων τύπου ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων
 6. Τα πισσωτικά μηχανήματα εμποτισμού ασφάλτου τύπου ΦΕΝΤΕΡΑΛ και λοιπών τύπων

Ι’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα μηχανήματα σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας
 2. Τα ειδικά οχήματα – μηχανήματα καθαρισμού αεροδρομίων από τα κατάλοιπα των ελαστικών των αεροσκαφών δια πιέσεως νερού και αέρος
 3. Τα μηχανήματα σημάνσεως – διαγραμμίσεως οδών και αεροδρομίων
 4. Τα εκχιονιστικά οχήματα – μηχανήματα παντός τύπου
 5. Τα οχήματα – μηχανήματα διαστρώσεως αλατιού (αλατιέρες οδών και αεροδρομίων)

ΙΑ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων)
 2. Τα οχήματα – μηχανήματα φορτοεκφορτώσεως και γενικής υπηρετήσεως αεροσκαφών, μετά ή άνευ ανυψωμένου δαπέδου , παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας τύπων XA’I’ – ΛΟΤΕΡ, F.M.G. και λοιπών τύπων
 3. Οι ελκυστήρες παντός τύπου (πλην των γεωργικών)
 4. Οι αυτοκινούμενοι αεροσυμπιεστές άνευ φορτωτικού κάδου τύπου ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ και λοιπών τύπων
 5. Τα ειδικά μηχανήματα αναβατώρες – πηλώνες φορτοεκφορτώσεως χύμα καρπών, αποσκευών και άλλων χύμα υλικών και αντικειμένων

ΙΒ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα μηχανήματα εκσκαφών και φορτώσεως στα υπόγεια έργα μεταλλείων ισχύος μέχρι διακοσίων (200) ίππων (πλην ηλεκτροκίνητων)
 2. Τα διατρητικά μηχανήματα καθέτου, οριζόντιας και πλάγιας διατρήσεως τύπου ΒΑΓΓΟΝ – ΝΤΡΗΛ και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων)

Παρακάτω παραθέτουμε τις ομάδες των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου:

Α’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες, απολύτες, ταινιοδρόμοι) της ΔΕΗ, αποκαλύψεως και εξορύξεως λιγνίτη και λοιπών υλικών τύπου (ΚΡΟΥΠ) και λοιπών τύπων
 2. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα διανοίξεως στοών – γαλαριών (αρουραίοι) παντός τύπου

Β’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί και σταθεροί παντός τύπου
 2. Οι ηλεκτροκίνητοι οικοδομικοί γερανοί παντός τύπου
 3. Οι πλωτοί ηλεκτροκίνητοι γερανοί παντός τύπου

Γ’ ΟΜΑΔΑ

 1. Οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου

Δ’ ΟΜΑΔΑ

 • Οι σταθεροί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος και άλλων οδοποιητικών και οικοδομικών υλικών παντός τύπου (ΕΛΜΠΑ) και λοιπών τύπων
 • Τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) παντός τύπου

Ε’ ΟΜΑΔΑ

 1. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα (αναβατώρες – πυλώνες) φορτοεκφορτώσεως χύμα καρπών και άλλων χύμα υλικών παντός τύπου
 2. Τα ηλεκτροκίνητα διατρητικά μηχανήματα ΒΑΓΓΟΝ ΝΤΡΗΛ και λοιπών τύπων
 3. Οι ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές πλατφόρμες

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στη σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:

ypan