Υπηρεσίες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε δύο τομείς:

Διεκπεραιώσεις μηχανημάτων έργων

  • Άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων
  • Άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες μηχανημάτων έργων
  • Μεταβιβάσεις μηχανημάτων έργων
  • Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

  • Τεχνικός Ασφαλείας
  • Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας για Β’ και Γ’ κατηγορίας
  • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Στην κρίση οι κακές εταιρείες καταστρέφονται, οι καλές εταιρείες επιβιώνουν,
οι εξαιρετικές ανθίζουν, Andy Grove